انجمن فناوری اطلاعات

مــــــــرکز علمی - کاربردی سازمان مدیریت صنعتی ارومیه

انجمن فناوری اطلاعات

مــــــــرکز علمی - کاربردی سازمان مدیریت صنعتی ارومیه

انجمن فناوری اطلاعات

مرجع اطلاع رسانی و انتشار مقالات و جزوات فناوری اطلاعات

نویسندگان

وبگاه رسمی انجمن دانشجویان فناوری اطلاعات مرکز علمی - کاربردی سازمان مدیریت صنعتی ارومیه

ITSA

  • به اشتراک گزاری و انتشار جزوات و منابع تدریسی اساتید
  • به اشتراک گزاری و انتشار کتاب های حوزه فناوری اطلاعات
  • تولــید و انتشار مقالات حوزه فناوری اطلاعات
  • انجام پروژه های دانشجویی حوزه فناوری اطلاعات [ ثبت سفارش ]
  • انتشار اطلاعیه ها و اخبار

با عضویت در انجمن به جمع ما بپیوندید +


موضوع: قید adverb ، جمله واره (قضیه) clause ، عبارت phrase و انواع جمله به انضمام درس پنجم کتاب آموزشی (Interchange(intro


قید adverb:

قید کلمه ای است که می تواند تمام اجزای یک جمله غیر از اسم و ضمیر را توصیف کند (توصیف اسم و ضمیر به عهده صفت است) ، همچنین با استفاده از قید می توان حتی کل جمله را تعریف کرد.

he speaks fluently                                                           توصیف فعل

I am rather tired                                                            توصیف صفت

it was made entirely through your fault                          توصیف حرف اضافه

I feel satisfied only when I am happy                              توصیف حرف ربط

happily they climbed the highest mountain                      توصیف کل جمله

he did his best only because he wanted to be helpful     توصیف جمله واره تبعی

قید نیز انواع مختلی دارد همچون قید حالت adverb of manner ، قید مکان adverb of place ، قید زمان adverb of place ،‌

قید استفهامی interrogative adverb ، قید ربط relative adverb و ....  که بر حسب نیاز اهم آنها را معرفی می کنیم

قید حالت adverb of manner: حالت و چگونگی فعل را بیان می کند مانند 

well , badly , somehow , somewhat , hardly , fast , certainly , enough , low , ...

قید مکان adverb of place: محل وقوع فعل را بیان می کند مانند 

 here , there , below , in , outside , near , everywhere , above , down , ....

قید زمان adverb of place: زمان وقوع کار را بیان می کند مانند

yesterday , tomorrow , now , then , already , ago , early , soon , ....

 

ابوالفضل فرمانی
۲۱ مرداد ۹۴ ، ۰۰:۴۵ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر


موضوع: ضمیر و صفت به انضمام درس چهارم کتاب آموزشی (Interchange(intro


ضمیر pronoun:

کلمه ای است که برای جلوگیری از تکرار اسم به کار می رود و جانشین اسم است. ضمیر بر دو گروه

ضمایر شخصی personal و ضمایر غیرشخصی impersonal تقسیم می شود.

ضمایر شخصی خود شامل ضمایر فاعلی و مفعولی می شود:

ضمایر فاعلی subjective pronouns عبارتند از

singular مفرد : I , you , he/she/it

   plural جمع : we , you , they

ضمایر مفعولی objective pronouns عبارتند از

singular : me , you , him/her/it

plural : us , you , them

ضمایر غیر شخصی خود شامل گروه های متفاوتی همچون ضمایر ملکی possessive pronouns و تاکیدی intensive و انعکاسی reflexive و اشاره demonstrative و استفهامی interrogative و موصولی relative و مبهم یا نامعین indefinite می شود که بنا به نیاز دوره مقذماتی صرفا به توضیح دو گروه ضمایر ملکی و ضمایر استفهامی از دسته ضمایر غیرشخصی می پردازیم.

ابوالفضل فرمانی
۱۲ مرداد ۹۴ ، ۰۱:۰۵ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر


موضوع: حروف اضافه، حروف ربط و حروف ندا به انضمام درس سوم کتاب آموزشی (Interchange(intro


حروف اضافه prepositions:

حرف اضافه لفظی است که قبل از اسم یا معادل آن واقع شده و رابطه آن را با لفظ دیگر در جمله روشن می سازد، به عبارت دیگر رابطه یک موجود را با دیگری نشان می دهد.

برخی از این حروف عبارتند از: 

and  ,  of  ,  before  ,  with  ,  after  ,  by  ,  up  ,  down  ,  in  ,  out  ,  under  ,  without  ,  from  ,  between  ,  but  ,  among  ,  over  ,  ....

در مورد حروف اضافه به ذو موضوع مهم دقت کنید:

- بعد از حروف اضافه کلیه افعال به شکل اسم مصدر  gerund  می آیند

I saw him before coming

I am fond of learning language 

- اسم یا ضمیری که بعد از حرف اضافه می آید اصطلاحا مفعول حرف اضافه می گوییم      

object of preposition

between you and me he will never succeed

ابوالفضل فرمانی
۱۰ مرداد ۹۴ ، ۱۱:۰۳ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر
u
b

سازمان مدیریت صنعتی واحد ارومیه

Google Drive
Google Groups
Gmail
+ با عضویت در انجمن علمی دانشجویان فناوری اطلاعات به جمع ما بپیوندید